EESTI PEOPLE TO PEOPLE
"Empowering NGO for efficient social rights' advocacy"

This project will be implemented in the Baltic Sea region by 8 non-governmental organizations from Latvia, Russia (the Kaliningrad Region), Belarus, Estonia, Lithuania, Poland, Denmark and Norway between 01/06/2018 and 31/10/2019 in the frame of NORDEN „Support for Civil Society and Equality in Baltic” program.

The overall objective of this project is to deepen the understanding of the role of civil society and to empower the NGO network to contribute to the strengthening of the social and health promotion sector by applying the basic principles of the European Pillar of Social Rights and other social rights instruments.

One training seminar, 7 seminars / practical workshops and one open conference will take place in partner countries in order to implement four project tasks. These activities will improve the knowledge and skills of the target group (16 NGO experts in the social and health promotion sector) and strengthen the partners' capacity for cooperation and advocacy of topical interests in state institutions and municipalities; the dissemination of information within the Baltic Sea region on the role and opportunities of NGOs in advocacy in decision-making processes will be ensured through brochures consisting of summarized NGO experts' conclusions.

Coordinator

The European Anti-Poverty Network (Läti)
Contact person Laila Balga, info@eapn.lv

Project partners

* Denmark
Odense Aftenskole
Contact person Jan Johansen, janjohansen@mail.dk

* Estonia
Eesti People to People
Contact person Ruta Pels, ptpest@hot.ee

* Russia
Union of Women of the Kaliningrad Region
Contact person Marina Matiunina, marysja132007@yandex.ru

* Poland
Stowarzyszenie Vesuvio
Contact person Alina Stadnik, vesuvio7@wp.pl

* Norway
People to People Norway
Contact person Olga Gravem, olasous@yahoo.com

* Lithuania
Lithuanian Multiple Sclerosis Union
Contact person Aldona Droseikiene, info@liss.lt

* Belarus
Local Foundation for Promotion of International Dialogue and Cooperation "Interakcia"
Contact person Sviatlana Poddubnaya, contact@eu-belarus.net

More about project on http://www.eapn.lv/baltic_project_2/................................................


Mittetulundus organisatsioonide tõhusate võimaldamine sotsiaalsete õiguste kaitseks

Projekt rakendatakse Läänemere piirkonnas 8 MTÜd 8 maalt - Läti, Venemaa (Kaliningradi oblasti), Valgevene, Eesti, Leedu, Poola, Taani ja Norra - ajavahemikus 01.06.2018 kuni 31.10.2019 NORDENi programmi raamistikus "Kodanikuühiskonna ja võrdõiguslikkuse toetamine Balti riikides".

Selle projekti üldeesmärk on süvendada kodanikuühiskonna rolli mõistmist ja anda mittetulundus organisatsiooni võrgustikule võimalus aidata sotsiaalse ja tervise edendamise sektori tugevdamisele, rakendades sotsiaalsete õiguste Euroopa samba ja teiste sotsiaalsete õiguste samba põhiprintsiipe. õigusteadused.

Projektiga seotud ülesannete täitmiseks toimub partnerriikides üks koolitusseminar, 7 seminari / praktilised õpikojad ja üks avatud konverents. Need tegevused parandavad sihtrühma teadmisi ja oskusi (16 sotsiaal- ja terviseedendussektori mittetulundus organisatsiooni eksperti) ning tugevdavad partnerite suutlikkust koostööks ja aktuaalsete huvide propageerimiseks riigiasutustes ja omavalitsustes; Läänemere piirkonna teabe levitamine valitsusväliste organisatsioonide rolli ja võimaluste kohta otsuste tegemise protsesside toetamisel tagatakse brošüüride abil, mis koosnevad kokkuvõtlikult mittetulundus organisatsioonide ekspertide järeldustest.

Projekti kavandatav eelarve on 444550 DKK.

Koordinaator

The European Anti-Poverty Network (Läti)
Kontaktisik Laila Balga, info@eapn.lv

Projekti partnerid

* Taani
Odense Aftenskole
Kontaktisik Jan Johansen, janjohansen@mail.dk

* Eesti
Eesti People to People
Kontaktisik Ruta Pels, ptpest@hot.ee

* Venemaa
Kaliningradi oblasti naiste liit
Kontaktisik Marina Matiunina, marysja132007@yandex.ru

* Poola
Stowarzyszenie Vesuvio
Kontaktisik Alina Stadnik, vesuvio7@wp.pl

* Norra
Inimesed inimestele Norras
Kontaktisik Olga Gravem, olasous@yahoo.com

* Leedu
Leedu hulgiskleroosi liit
Kontaktisik Aldona Droseikiene, info@liss.lt

* Valgevene
Rahvusvaheline dialoog ja koostöö edendamise kohalik sihtasutus "Interakcia"
Kontaktisik Sviatlana Poddubnaya, contact@eu-belarus.net


Contacts:    &nbnbsp;                Kärberi 33-76, 13919 Tallinn, Estonia                    tel:  +372 6 355 697                    e-mail:  ptpest@hot.ee                   
Have a look
EST
ENG
RUS
PEACE THROUGH
UNDERSTANDING